คลินิกโรคตา

โรงพยาบาลสัตว์เทพารักษ์รักษาและให้คำปรึกษาโรคต้อหิน โรคต้อ
กระจก และโรคตาทุกชนิดด้วยเครื่องมือตรวจรักษาดวงตาสำหรับ
สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ สามารถเข้าตรวจรักษาที่คลินิกพิเศษของทาง
โรงพยาบาลสัตว์เทพารักษ์ได้ทุกวัน หรือ โทรศัพท์นัดหมายเพื่อพบ
สพญ.เนาวลักษณ์ สุริยพัฒนพงศ์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-393-7560