คลินิกโรคผิวหนัง

โรคผิวหนังเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และการ
ติดตามผลการรักษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาโรคผิวหนังแทบ
ทุกชนิดเพื่อไม่ให้อาการของโรคผิวหนังกำเริบขึ้นอีกหลังหยุดทำ
การรักษา โรงพยาบาลสัตว์เทพารักษ์มีสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์
ด้านการรักษาโรคผิวหนังที่พร้อมให้คำปรึกษาต่อท่านเจ้าของสัตว์
เลี้ยงรวมทั้งเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ผิวหนังของสัตว์เลี้ยงอย่างเป็น
ระบบ